CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Tổng quan Nông nghiệp

Tổng quan Nông nghiệp AG

03:09 26/11/2016

 

A- Hiện trạng sử dụng đất

Tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh:

Tổng diện tích đất nông, lâm nghiệp và thủy sản:

 

353.675,89 ha

297.872,11 ha

 

I. Đất sản xuất nông nghiệp:

1. Đất trồng cây hằng năm:

Trong đó:

Đất trồng lúa:

Đất trồng cây hằng năm khác:

Đất trồng cỏ dùng vào chăn nuôi:

279.966,24 ha

270.456,71 ha

 

262.286,21 ha

8.160,11 ha

10,39  ha

 

2. Đất trồng cây lâu năm

9.509,53 ha

II. Đất lâm nghiệp có rừng:

Trong đó:

Đất rừng sản xuất:

Đất rừng phòng hộ:

Đất rừng đặc dụng:

14.826,83 ha

 

4.111,79 ha

9.450,24 ha

1.264,80 ha

III. Đất nuôi trồng thủy sản:

2.839,13 ha

IV. Đất nông nghiệp khác:

239,91 ha

V. Đất chưa sử dụng:

Trong đó:

Đất bằng chưa sử dụng:

Đất đồi núi chưa sử dụng:

Núi đá không có rừng cây:

1.689,17 ha

 

539,70 ha

630,11 ha

519,36 ha

 

B- Diện tích các loại cây trồng:

1- Cây lương thực có hạt:

a- Lúa:

- Vụ mùa:

- Vụ Đông Xuân:

- Vụ Hè Thu:

- Vụ Thu Đông: