CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông báo

Các Văn bản Thủ tục hành chính mới ban hành

11:45 31/10/2022

Các Văn bản Thủ tục hành chính mới ban hành

Xem chi tiết và tải về:

- Quyết định số: 2594/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang về việc Ban hành danh mục thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ phải số hóa tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã và các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính

- Quyết định số: 1889/QĐ-UBND , ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

- Quyết định số: 2391/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

- Quyết định số: 2393/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

- Quyết định số: 2552/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang về việc Ban hành danh mục thủ tục hành chính bắt buộc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cho tổ chức, cá nhân

- Quyết định số: 2521/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang