CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nông nghiệp An Giang

1

Ông Nguyễn Sĩ Lâm (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.979.245

Email: nslam@angiang.gov.vn

2

Ông Lê Hoàng Tâm (Phó Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0919.199.392

Email: lhtam@angiang.gov.vn

Thông báo

Các Văn bản Thủ tục hành chính mới ban hành

05:30 02/08/2023

Các Văn bản Thủ tục hành chính mới ban hành:

Xem chi tiết và tải về:

- Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

- Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản, lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang;

- Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

- Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang;

- Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UDND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang;

- Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang;

- Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang;

-  Công văn số 220/CCTS-NTTS, ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Chi cục Thủy sản An Giang về việc kê khai giá thức ăn thủy sản hỗn hợp.

- Quyết định 507/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

- Công văn số 4026/VPUBND-TH, ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh, Về viẹc triển khai thực hiện Quyết định số 1343/QĐ-BNN-VP ngày 04/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 1343/QĐ-BNN-VP ngày 04/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Quyết định số 2594/QĐ-UBND,  ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc Ban hành danh mục thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ phải số hóa tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã và các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính.

- Quyết định số 1012/QĐ-UBND, ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang.

- Quyết định số 1018/QĐ-UBND, ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

- Công văn số 809/UBND-TH, ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

- Công văn số 810/UBND-TH,  ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính.

- Danh sách công chức, viên chức bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong khi và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI.

- Công văn số: 1529/SNNPTNT-VP, ngày ngày 12/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc tăng cường thực hiện một số nội dung liên quan công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

- Công văn số: 442/UBND-TH, ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc tái cấu trúc quy trình, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và rà soát, cập nhật quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC

- Công văn số: 443/UBND-TH, ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính