CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông báo

Triển khai thực hiện Công văn số 576/UBND-NC ngày 31/5/2022, Công văn số 588/UBND-TH ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh

02:45 10/08/2022

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (Quyết định số 766/QĐ-TTg);

Căn cứ Công văn số 717/UBND-TH ngày 01/7/2022; Công văn số 850/UBND-TH ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 4180/VPUBND-TH ngày 28/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 1243/SNV-CCHC&XDCQ,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Trưởng các Phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung như sau:

Xem chi tiết và tải về:

- Công văn số: 1497/SNNPTNT-VP, ngày 09/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc triển khai nhiệm vụ liên quan Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày

- Quyết định số: 766/QĐ-TTg, ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, Doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện môi trường điện tử

- Phụ lục phân công, theo dõi đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, Doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện môi trường điện tử. (Kèm theo Công văn số:1497/SNPTNT-VP ngày 09/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)