CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang

04:20 25/04/2022

Thực hiện Công văn số 827/VPUBND-NC ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc ý kiến đối với đề nghị xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật năm 2022 của UBND tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh giao “Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan hoàn tất trình tự, thủ tục trình TT. UBND tỉnh ký Quyết định ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà ở, công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thời gian hoàn thành trong tháng 6 năm 2022”.

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng xong Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang.

Để có cơ sở hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình như sau:

1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến; thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 25/5/2022.

2. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình; thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 12/5/2022. Sau thời gian này, các cơ quan, đơn vị không có ý kiến xem như thống nhất dự thảo Quyết định.

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

- Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy lợi), số 41-42 C1, đường Lê Hoàn, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

- Email cctl@angiang.gov.vn

Xem các văn bản có liên quan:

- Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác.

- Công văn số 827/VPUBND-NC ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc ý kiến đối với đề nghị xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật năm 2022 của UBND tỉnh

- Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang của UBND tỉnh An Giang.

- Dự thảo Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình,nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang