CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Lấy ý kiến quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

08:45 13/04/2020

Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang được xây dựng dựa trên cơ sở Nghị định 02/2010/NĐ-CP ngày 8/01/2020 của Chính phủ về Khuyến nông và quy định tại Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông.

Ngày 24/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông thay thế Nghị định 02/2010/NĐ-CP; Và ngày 4/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2019/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông thay thế Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN; tại Điều 10 của Thông tư 75/2019/TT-BTC có quy định như sau: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương và đạt được mục tiêu của khuyến nông ở địa phương”.

Nhằm triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật giao xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nêu trên, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 về việc ban hành chương trình công công tác năm 2020 của UBND tỉnh, trong đó có giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì soạn thảo: “Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang”,

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành “Nghị quyết về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang” thay thế Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang đề nghị các Sở, Ban, Ngành và đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện thị, thành phố tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Các ý kiến đóng góp xin gửi văn bản về Sở Nông nghiệp và PTNT (thông qua Trung tâm Khuyến nông): Số 04 Nguyễn Du, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang; Số điện thọai: 02963.859.790 và qua Email: ttkn@angiang.gov.vn

Thời gian: Chậm nhất đến hết ngày 24/04/2020.

Sau thời hạn nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang không nhận được văn bản xem như thống nhất với nội dung dự thảo.

Toàn bộ nội dung dự thảo Nghị quyết, kèm theo dự thảo Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh được đăng tải trên website Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang (www.angiang.gov.vn) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (http://sonnptnt.angiang.gov.vn).

Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Xem chi tiết các Văn bản liên quan:

- Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

- Dự thảo Nghị quyết Quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

- Công văn số: 606/SNNPTNT-TTKN, ngày 09/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc lấy ý kiến quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Quyết định số: 287/QĐ-UBND, ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành chương trình công tác năm 2020

-Quyết định số: 16/2017/QĐ-UBND, ngày 13/4/2017  của UBND tỉnh An Giang về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

- Nghị đỉnh số: 83/2018/NĐ-CP, ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông

- Thông tư số: 75/2019/TT-BTC, ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông