CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Tập trung ứng dụng Công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19

08:45 09/04/2020

 

Căn cứ Thông báo số 156/TB-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn số 248/STTT-CNTT-BVCT ngày 01/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang về việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng chống dịch COVID-19;

Thực hiện Công văn số 335/UBND-TH ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc tập trung ứng dụng Công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang yêu cầu các Trưởng phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung như sau:

1. Các đơn vị: Chi cục Thuỷ sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Thuỷ lợi:

- Tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị.

- Đối với các đơn vị có công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Chi cục Thuỷ sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật): Yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy định tại Điểm 3 của Chỉ thị số 726/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu phục vụ hiệu quả, thuận lợi đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp.

- Thời gian thực hiện: đến hết ngày 15/4/2020.

2. Phân công công chức, viên chức xử lý thủ tục hành chính, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Bưu điện trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hình thức trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đảm bảo tất cả các hồ sơ phải được giải quyết đúng hạn.

3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được ban hành kèm theo Công văn số 311/UBND-TH ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh  về việc đề xuất danh mục TTHC thực hiện DVC mức độ 3, 4 kết nối, tích hợp trên cổng DVC quốc gia bằng nhiều hình thức: trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh hoặc cán bộ Bưu điện trực tiếp đến nhận hồ sơ và trả kết quả đến tận địa chỉ của người dân và doanh nghệp, số điện thoại hỗ trợ: 0296.3959.959.

4. Hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính khi có yêu cầu.

5. Phối hợp Văn phòng Sở tiếp tục rà soát, đề xuất, tích hợp, nâng cao tỷ lệ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lên Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Các Văn bản liên quan:

- Công văn số: 569/SNNPTNT-VP, ngày 07/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19.

- Công văn số 15/SNNPTNT-VP ngày 06/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiện toàn nhân sự cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang.

- Công văn số 311/UBND-TH ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về việc đề xuất danh mục TTHC thực hiện DVC mức độ 3, 4 kết nối, tích hợp trên cổng DVC quốc gia.