CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang

03:00 18/04/2023

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Công văn số 1212/UBND-NC ngày 18/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc hướng dẫn thực hiện quy trình xây dựng, ban hành Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Công văn số 1752/VPUBND-TH ngày 07/04/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đồng ý chủ trương xây dựng Quyết định quy định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang đã dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

Nhằm đảm bảo thủ tục và hoàn thiện Dự thảo Quyết định trước khi trình UBND tỉnh ban hành theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Sở, Ban ngành tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Văn bản góp ý của cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT - iOffice) chậm nhất đến hết ngày 19 tháng 05 năm 2023, đồng thời gửi file word qua địa chỉ email tttnhung@angiang.gov.vn (bà Trần Thị Tuyết Nhung

– Chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại liên hệ: 0987694948

Quá thời hạn nêu trên xem như thống nhất với nội dung Dự thảo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý cơ quan, đơn vị./.

Xem chi tiết Văn bản

- Công văn số: 802/SNNPTNT-VP, ngày 14/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

- Công văn số: 1752/VPUBND-TH An Giang, ngày 0/7/4/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc đồng ý chủ trương xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

- Thông tư số: 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện