CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Tổ chức lấy ý kiến chuyên sâu trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

11:45 16/02/2023

Thực hiện Quyết định số: 110/QĐ-UBND, ngày 07/2/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi),

Để huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành nông nghiệp nhằm góp phần xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích Nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước; Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị tổ chức lấy ý kiến chuyên sâu trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Nông nghiệp, cụ thể như sau:

Các Phòng/đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị, thành phố góp ý tập trung vào các nội dung sau:

- Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (đính kèm dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất; 10) Tập trung có ý kiến đối với những nội dung chưa thống nhất giữa dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với pháp luật chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách (nếu có), đảm bảo sau khi Luật Đất đai (sửa đổi) thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan.

2. Các đơn vị Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi, Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Phát triển nông thôn: tổ chức lấy ý kiến trong nhóm đối tượng Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp các nội dung như sau: (1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

Văn bản đóng góp ý kiến (theo phụ lục đính kèm) gửi về Phòng Kế hoạch, Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT chậm nhất vào ngày 24/2/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Xem chi tiết các Văn bản:

- Công văn số: 277/SNNPTNT-KHTC, ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc tổ chức lấy ý kiến chuyên sâu trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

- Quyết định số: 110/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

- Phụ lục 01: Kế hoạch thực hiện lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi) (Kèm Quyết định số: 110/QĐ-UBND, ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh An Giang)

- Phụ lục 03: Một số nội dung trọng tâm trong Dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi) xin ý kiến nhân dân (Kèm Quyết định số: 110/QĐ-UBND, ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh An Giang)

- Dự thảo Luật Đất đai (1)

- Dự thảo Luật Đất đai (2)