CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Đề án 06/CP năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang

11:45 13/02/2023

Căn cứ Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

Thực hiện Công văn số 75/UBND-NC ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Đề án 06/CP năm 2023 trên địa bàn tỉnh,

Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang hướng dẫn các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

 

Xem chi tiết

Phụ lục hướng dẫn các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.