CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính

11:45 13/04/2023

Căn cứ Công văn số 275/UBND-TH ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nội dung về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông được giao tại Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 07/3/2023 của Chính phủ; Công văn số 308/UBND-TH ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đánh giá theo thời gian thực); Công văn số 322/UBND-TH ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Công văn số 343/UBND-TH ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp,

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Văn phòng Sở, Phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phòng Quản lý xây dựng công trình, các Chi cục trực thuộc Sở, Trung tâm Khuyến nông thực hiện một số nội dung sau:

1. Các đơn vị có công chức, viên chức được phân công tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh các đơn vị: Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Kiểm lâm

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện nghiêm công tác số hóa hồ sơ TTHC, hỗ trợ cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh triển khai thanh toán trực tuyến đối với danh mục TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thực hiện nghiêm quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện các TTHC thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ; nghiêm cấm các yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ thực hiện thủ tục hành chính trái hoặc không có quy định.

- Nâng cao hiệu quả việc thực hiện 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.

2. Các đơn vị có thực hiện thủ tục hành chính:

- Đề xuất, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, xử lý hồ sơ các dịch vụ công trực tuyến của đơn vị, từng bước thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp.

- Thường xuyên tổ chức đánh giá, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ TTHC theo hướng đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, dễ sử dụng, đề xuất, tích hợp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ hoặc đủ điều kiện áp dụng; kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, cắt giảm các TTHC rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC của người dân và doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp Bộ phận Kiểm soát TTHC Sở triển khai quyết liệt, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

- Chỉ đạo công chức, viên chức được phân công làm đầu mối đối soát thanh toán phí, lệ phí TTHC hàng ngày kiểm tra, đối chiếu với ngân hàng, tra soát các giao dịch trực tuyến phát sinh, trường hợp có chênh lệch, phối hợp Bộ phận Kiểm soát TTHC Sở và các đơn vị có liên quan tìm hiểu nguyên nhân, xử lý, khắc phục.

- Kiểm tra, giám sát công chức, viên chức thực hiện việc thẩm định, xử lý, phê duyệt trình Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ đúng thời gian quy định; xử lý công chức, viên chức không thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ dẫn đến hồ sơ trễ hạn hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, hoàn thiện nội dung chi tiết TTHC; quy trình nội bộ (quy trình điện tử) trong giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của đơn vị. Phối hợp Bộ phận Kiểm soát TTHC Sở điều chỉnh, công bố, công khai kịp thời trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng dịch vụ công tỉnh.

Xem chi tiết các Văn bản:

- Công văn số 275/UBND-TH ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện một số nội dung về cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông được giao tại Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 07/3/2023 của Chính phủ.

- Công văn số 308/UBND-TH ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc đôn đốc thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện tthc, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đánh giá theo thời gian thực.

- Công văn số 322/UBND-TH ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Công văn số 343/UBND-TH ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 

 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm và Thủy sản An Giang