CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang

11:45 13/04/2023

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023;

Căn cứ công văn số 1626/UBND-KTN ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo các nội dung: Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình dự thảo Nghị quyết gửi Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biến giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng Chương trình Bố trí dân cư các vùng Thiên tai, đặc hiệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang (đính kèm các dự thảo).

Nhằm tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết và kip thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành theo đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, cho ý kiến đối với các dự thảo nêu trên.

Ý kiến góp ý của quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) theo địa chỉ: số 04, Nguyễn Du, Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Email: ccptnt@angiang.gov.vn trước ngày 20/4/2023, để tổng hợp hoàn thiện dự thảo. Sau thời gian trên, nếu quy cơ quan, đơn vị không có ý kiến phản hồi thì xem như thống nhất với nội dung dự thảo.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị.

Xem chi tiết các Dự thảo:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Dự thảo Nghị quyết gửi Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biến giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng Chương trình Bố trí dân cư các vùng Thiên tai, đặc hiệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Công văn số: 734/SNNPTNT-CCPTNT, ngày 10/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng Chương trình Bố trí dân cư giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm và Thủy sản An Giang