CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Quy định vùng nuôi chim yến góc nhìn từ thực tiễn là chấp hành pháp luật

10:45 21/01/2022

Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được nuôi, cụ thể đối với từng huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh được quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua ngày 08/12/2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2021.

Về cơ sở thực tiễn

Qua thống kê, đánh giá trên địa bàn tỉnh, cơ sở dẫn dụ và gây nuôi chim yến, đa số phát triển một cách tự phát, có rất nhiều nhà yến xây dựng xen kẻ trong đô thị, khu dân cư…, đã làm phát sinh tiếng ồn, làm ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Vì vậy, việc quy định vùng nuôi chim yến nhằm hạn chế và từng bước di dời các cơ sở chăn nuôi chim yến ra khỏi khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư… là phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hạn chế các tác động tiêu cực đến đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư, góp phần bảo vệ môi trường và từng bước chỉnh trang, hướng đến mục tiêu nâng cấp đô thị văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, ngày 06/12/2018 tại buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát biểu: “phát triển kinh tế hiện nay cần nhanh hơn nhưng cũng phải bảo đảm bền vững, đi đôi với bảo vệ môi trường, bởi nếu chỉ vì mục tiêu phát triển trước mắt mà không lưu ý đến môi trường thì sẽ mất rất nhiều thời gian, chi phí để khắc phục.”. Phát triển kinh tế phải luôn đi đôi với việc bảo vệ môi trường để đảm bảo phát triển bền vững.

Do đó, bên cạnh những giá trị, lợi ích từ hoạt động nuôi chim yến mang lại và những vấn đề phát sinh thì để đảm bảo sự hài hòa, từng bước đưa hoạt động này đi vào nề nếp thì thực hiện quy định vùng nuôi là việc hướng tới mục đích phát triển bền vững.

Về thẩm quyền

Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa nội dung quy định tại điểm h khoản 1 Điều 80 Luật Chăn nuôi.

“Điều 80. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

h) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.”

Địa phương phải ban hành nghị quyết quy định vùng nuôi để áp dụng trên địa bàn tỉnh, nếu như chậm ban hành hoặc không ban hành có thể sẽ vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Tổ chức chính quyền địa phương:

“Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở tỉnh

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn tỉnh.”

Qua đó có thể thấy những hệ quả như sau:

Nếu như không hoặc ban hành không kịp thời, sẽ dẫn đến phát sinh các cơ sở gây nuôi mới trong đô thị, khu dân cư, trường học, bệnh viện… và trực tiếp sẽ làm ảnh hưởng đến những đối tượng này, ảnh hưởng đến trật tự quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, khi áp dụng pháp luật di dời thì những cơ sở phát sinh mới không phù hợp với quy định vùng nuôi sẽ bị thiệt thòi trong hoạt động việc gây nuôi chim yến, chi phí đầu tư.

Song song đó, khi ban hành chính sách di dời cơ quan nhà nước cũng phải mất chi phí, thời gian và nguồn lực đảm bảo cho việc tổ chức thi hành, chưa kể đến chính sách hỗ trợ (nếu có). Như vậy, cả người nuôi và cơ quan nhà nước phải mất một khoảng chi phí nếu như không ban hành hoặc chậm ban hành nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến.

Về nội dung hạn chế trong một số trường hợp

Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 19/2021NQ-HĐND cũng đã quy định chuyển tiếp đối với các trường hợp nhà yến tồn tại trước ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành:

“Các cơ sở nôi chim yến hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều này được giữ nguyên hiện trạng; không được cơi nới, mở rộng, sử dụng loa phóng phát âm thanh và ngừng hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án sắp xếp cho phù hợp.”.

Đây là việc địa phương phải thực hiện nhằm đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật Chăn nuôi và khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Cụ thể:

“Điều 83. Quy định chuyển tiếp

2. Cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này thì trong thời hạn là 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp.

Điều 25. Quản lý nuôi chim yến

2. Quy định đối với cơ sở nuôi chim yến:

đ) Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh;”.

Tóm lại, xuất phát từ thực tiễn của địa phương và quy định của pháp luật về chăn nuôi, việc Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến là cần thiết và đúng thẩm quyền, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Trâm Huỳnh - Sở Tư pháp  An Giang