CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Thành lập Ban Quản lý dự án GIC tỉnh An Giang

09:25 31/07/2021

Ngày 29/7/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đã ký Quyết định số 1770/QĐ-UBND giao nhiệm vụ chủ dự án và thành lập Ban Quản lý dự án “Các Trung tâm đổi mới Sáng tạo Xanh” (GIC) tỉnh An Giang. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Chủ dự án “Các Trung tâm đổi mới Sáng tạo Xanh” (GIC) tại tỉnh An Giang.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Ban Quản lý dự án “Các Trung tâm đổi mới Sáng tạo Xanh” (Ban Quản lý dự án GIC) tỉnh An Giang, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tên viết tắt là BQLDA GIC.

Về cơ cấu tổ chức: Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 2804/QĐ-BNN-HTQT ngày 25/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Văn kiện dự án khu vực “Các Trung tâm đổi mới Sáng tạo Xanh” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án GIC tỉnh An Giang: Thực hiện theo nội dung Sổ tay thực hiện dự án khu vực “Các Trung tâm đổi mới Sáng tạo Xanh” (GIC) do Văn phòng Dự án GIC GIZ và Ban QLDA trung ương ký đồng hướng dẫn.

Ban Quản lý dự án GIC tỉnh An Giang đặt trụ sở tại Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định.

Căn cứ yêu cầu công việc, Ban quản lý dự án GIC tỉnh An Giang đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn các cán bộ thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc kiêm nhiệm thực hiện các nội dung dự án.

Căn cứ nhu cầu thực tế, Ban Quản lý dự án GIC tỉnh An Giang được trang bị các thiết bị văn phòng phục vụ cho hoạt động của dự án.

Nguồn: Quyết định số: 1770/QĐ-UBND,  ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc giao nhiệm vụ chủ dự án và thành lập Ban Quản lý dự án “Các Trung tâm đổi mới Sáng tạo Xanh” (GIC) tỉnh An Giang. 

Xuân Hiếu