CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

03:30 19/10/2021

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Công văn số 4163/VPUBND-KTTH ngày 10/8/2021 về việc giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021; Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang được lấy ý kiến các đơn vị có liên quan và điều chỉnh theo Báo cáo số 282/BC-STP ngày 08/10/2021 của Sở Tư pháp.

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang; Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Nghị quyết như sau:

1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến; thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 15/11/2021.

2. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL An Giang tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết; thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 15/11/2021. Sau thời gian này, các cơ quan, đơn vị không có ý kiến xem như thống nhất dự thảo Nghị Quyết.

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: 

- Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (Chi cục Thủy lợi), số 41-42 C1, đường Lê Hoàn, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại: 02963.857573

- Đồng thời gửi file về địa chỉ mail cctl@angiang.gov.vn

Toàn bộ nội dung dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh An Giang (www.angiang.gov.vn) và Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (http://sonongnghiep.angiang.gov.vn).

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông; Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL An Giang quan tâm, phối hợp thực hiện.

Xem chi tiết văn bản:

Công văn số: 2270/SNNPTNT-CCTL, ngày 14/10/2021 của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

- Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Tờ trình Ban hành Quy định Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang