CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Cải cách hành chính

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định ban hành Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh An Giang

11:45 09/06/2023

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về việc thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Đề án số 287/ĐA-UBND ngày 13/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 03/06/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tổ chức lại Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn số 1212/UBND-NC ngày 18/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện quy trình xây dựng, ban hành Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Công văn số 2878/VPUBND-KTN ngày 05/6/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Quyết định ban hành Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh An Giang.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh An Giang.

Nhằm đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, đồng thời đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu và có ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định ban hành Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh.

Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT iOffice 4.0) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 06 năm 2023.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan, đơn vị.

Xem chi tiết Văn bản:

Công văn số: 1218 /SNNPTNT-VP, ngày 07/6/2023 vủa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định ban hành Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh An Giang.