CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Cải cách hành chính

An Giang triển khai mô hình điểm cấp tỉnh trong thực hiện Đề án 06/CP

11:45 05/06/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình vừa ký Kế hoạch số 437/KH-UBND ngày 31/5/2023 về Triển khai mô hình điểm trong thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh. Thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; trong đó, tập trung triển khai thực hiện tại các địa điểm sau: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, các điểm trường Đại học, cao đẳng, Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Khu dân cư, Khu công nghiệp.

Mục đích là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh; vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên… trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời tập trung các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử và các nội dung, nhiệm vụ tại Đề án 06/CP.

Chỉ tiêu thực hiện, cụ thể: 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên… đủ điều kiện được cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử và có tài khoản định danh điện tử mức 2. Phấn đấu đến hết tháng 6/2023 phải hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD và 700.000 tài khoản định danh điện tử cho người dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện đến ngày 30/6/2023.

Theo Kế hoạch này, từng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện phải tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai dán mã Qr-code tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm tiếp dân và những địa điểm công cộng trên địa bàn phục vụ việc đăng nhập và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên phải là tuyên truyền viên tích cực trong công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia cài đặt định danh điện tử và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP và Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp, nhất là cấp xã và khóm, ấp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, thu nhận hồ sơ cấp CCCD và định danh điện tử; trong đó, lực lượng Công an cấp cơ sở đóng vai trò nồng cốt.

Về công tác cài đặt ứng dụng VNeID và thực hiện dịch vụ công trực tuyến: Từng sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phải thực hiện rà soát, báo cáo kết quả thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức 2 và cài đặt ứng dụng VNeID của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trực thuộc và báo cáo kết quả về Thường trực Tổ công tác của tỉnh về triển khai Đề án 06/CP (Công an tỉnh) theo quy định; đồng thời, chỉ đạo lực lượng này phải xung kích, đi đầu trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời thành lập các Tổ hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). Riêng cấp xã có sự tham gia của Tổ công nghệ số cộng đồng.

Công tác thu nhận định danh điện tử mức 2: Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh để thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức 2 đối với các bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hoàn thành 100% chỉ tiêu trong tháng 5/2023.

Công an cấp huyện tham mưu với đồng chí Chủ tịch UBND cấp huyện - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06/CP chỉ đạo, thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức 2 đối với các bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu trong tháng 5/2023.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp để mạnh hơn nữa công tác vận động, mời dân tham gia thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức 2, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu trước ngày 30/6/2023 (700.000 tài khoản định danh điện tử).

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trực thuộc tham gia thu nhận hồ sơ định danh điện tử theo quy định (nếu chưa hoàn thành chỉ tiêu).

Công tác làm sạch dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và thu nhận hồ sơ cấp CCCD: Lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ công tác chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.

Đẩy nhanh tiến độ rà soát, vận động, mời dân đến làm thủ tục cấp CCCD, phấn đấu đến cuối tháng 6/2023 phải hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: Kế hoạch số 437/KH-UBND ngày 31/5/2023

Xuân Hiếu