CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin lụt bão - Sạt lở

An Giang phê duyệt diện tích sản xuất và mức thu, cấp bù giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021

04:34 07/06/2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang,Trần Anh Thư vừa ký Quyết định số 1217/QĐ-UBND Phê duyệt diện tích sản xuất và mức thu, cấp bù giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021, với tổng diện tích sản xuất nông nghiệp là 680.424ha.  

Trong đó, diện tích gieo trồng lúa 626.276ha, gồm: vụ Đông Xuân 230.442ha; vụ Hè Thu 229.387ha; vụ Thu Đông162.142ha; vụ Mùa 4.305ha.

Diện tích rau màu 51.022ha, trong đó: vụ Đông Xuân 18.163ha; vụ Hè Thu 18.690ha; vụ Thu Đông 13.957 ha; vụ Mùa 212ha. Riêng diện tích thủy sản 3.126 ha.

Thực hiện Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

Đối với vùng đồng bằng: Áp dụng hình thức tưới tiêu tạo nguồn đến điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Đối với vùng đồi núi: Áp dụng tưới tiêu tạo nguồn kết hợp bơm chuyền bằng động lực đến điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi bằng hình thức tưới, tiêu chủ động.

Do đó, việc áp dụng giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi như sau: Đất trồng lúa: Tưới tiêu chủ động bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ (đối với vùng miền núi) 824.000 đồng/ha/vụ. Tưới tiêu tạo nguồn bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ (đối với vùng đồng bằng) 329.600 đồng/ha/vụ.

Đất trồng màu: Tưới tiêu chủ động bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ (đối với vùng miền núi) 329.600 đồng/ha/vụ. Tưới tiêu tạo nguồn bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ (đối với vùng đồng bằng) 131.840 đồng/ha/vụ. Đất thủy sản 2.500.000 đồng/ha/năm.

Quyết định này là cơ sở xem xét phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 cho các địa phương, đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này thay thế Quyết định số 3718/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Xuân Hiếu