CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch bệnh

Sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

04:33 01/06/2021

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh và nâng cao nhận thức cho nhân dân, Sở Thông tin và Truyền thông  An Giang đã có Văn bản số: 516/STTTT–KHTC, ngày 27/5/2021 về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền triển khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới phòng, chống dịch Covid-19”

Nội dung tuyên truyền như sau:

1. Khuyến cáo người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nêu cao ý thức, trách nhiệm vì sức khoẻ cộng đồng và cá nhân, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; thực hiện tốt 5K.

2. Tuyên truyền triển khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới phòng, chống dịch Covid19 theo văn bản số 428/STTTT-CNTT-BCVT ngày 06/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang (đính kèm Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới).

Xem chi tiết Văn bản:

- Văn bản số: 516/STTTT–KHTC, ngày 27/5/2021 về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền triển khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới phòng, chống dịch Covid-19” của  Sở Thông tin và Truyền thông  An Giang 

Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới