CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch bệnh

Tuyên truyền các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và các mức hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

09:05 16/09/2021

Căn cứ Công văn số 2799/BCĐ-KGVX  ngày 09/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 về việc quy định các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ công văn số 2214/SLĐTBXH-TE-BĐG ngày 10/9/2021 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19;

Hiện nay, cả tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, qua mấy ngày thực hiện giãn cách, người dân có xu hướng chủ quan, lơ là, ra khỏi nhà khi chưa thật sự cần thiết, tập trung đông người tại các nơi công cộng, các hàng quán; không thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch theo quy định; điều này tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch trong cộng đồng rất lớn, gây khó khăn trong kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trong tỉnh. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cuộc sống nhiều người gặp khó khăn, nhất là trẻ em. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai các mức hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kịp thời hỗ trợ cho trẻ em, góp phần động viên, khích lệ tinh thần và giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung:

1. Tuyên truyền các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung tuyên truyền theo công văn số 2799/BCĐ-KGVX  ngày 09/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (đính kèm công văn).

2. Tuyên truyền các mức hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Nội dung tuyên truyền gồm có: đối tượng và mức hỗ trợ; điều kiện được hỗ trợ; trình tự, thủ tục thực hiện….(đính kèm nội dung tuyên truyền).

Xem chi tiết:

- Công văn số 2799/BCĐ-KGVX  ngày 09/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 về việc quy định các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Căn cứ công văn số 2214/SLĐTBXH-TE-BĐG, ngày 10/9/2021 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19

- Công văn số: 1020/STTTT–KHTC, ngày 13/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang về việc tuyên truyền các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và các mức hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19