CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch bệnh

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

10:40 19/08/2021

Nhằm tyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng về diễn biến, tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh Covid-19 gây ra; tin tưởng, đồng lòng thực hiện chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Tăng cường các thông tin tích cực, tránh gây tâm lý hoang mang nhưng cũng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Cung cấp thông tin chính thống kịp thời, chính xác, để tránh tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh xuyên tạc, kích động, lôi kéo quần chúng gây mất an ninh, trật tự. Công tác tuyên truyền cần kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp. Chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền cần có tính dự báo và kịp thời, cụ thể; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị.

Tổ Công nghệ - Truyền thông phòng, chống dịch COVID19 (gọi tắt là Tổ Công nghệ - Truyền thông) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết:  Kế hoạch số: 58/KH-TCN&TT , ngày  17/8/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19tỉnh An Giang về việc thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19