CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch bệnh

Hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19

10:40 17/08/2021

Thực hiện Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang đã có Công văn số: 2407/CV-BCĐ, ngày 14/8/2021 về việc hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19.

Xem chi tiết: Công văn số: 2407/CV-BCĐ, ngày 14/8/2021 về việc hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19.