CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Các đơn vị trực thuộc

Chi cục Thủy sản An Giang

11:30 26/11/2016

Trụ sở: Số 1053 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: (0296) 3840.701

Fax: (0296) 3840.701

E-mail:  ccts@angiang.gov.vn

 

Trần Anh Dũng - Chi cục trưởng

Di động: 0913.709.607

E-mail: tadung@angiang.gov.vn

 

Nguyễn Hoàng Huy - Phó Chi cục trưởng

Cơ quan: (0296). 3840704

Di động: 0918.084.499

Email: nhhuy@angiang.gov.vn

 

* Các phòng chuyên môn:

1- Phòng Tổ chức - Hành Chính - Tổng hợp:

Điện thoại: (0296) 3840701

Tô Châu Hoàn - Phó Trưởng phòng

Di động: 0914.010.771

Email: tchoan@angiang.gov.vn

 

2- Phòng Quản lý Nuôi trồng thủy sản:

Điện thoại: (0296) 3942582

Nguyễn Thị Thúy - Phó Trưởng phòng

Di động: 0919.228.109

Email: ntthuy@angiang.gov.vn

 

3- Phòng Quản lý khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

Điện thoại: (0296) 3840704

Huỳnh Thanh Sơn - Trưởng phòng

Di động: 0918.020.314

Email: htson@angiang.gov.vn

 

4- Trạm Thủy sản Đa Phước:

Bùi Văn Cóc - Trưởng trạm

Di động: 0913.783.122

Email: bvcoc@angiang.gov.vn

 

Nguyễn Minh Thành - Phó Trưởng trạm

Di động: 0907.082.227

Email: nmthanh@angiang.gov.vn

 

Chức năng:

Chi cục Thủy sản là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và quản lý nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ, Quyền hạn:

1. Tham mưu Quyết định, Chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm; Chương trình, đề án, dự án về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nuôi trồng thủy sản đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1- Lãnh đạo Chi cục:

- Chi cục Thủy sản có Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng.

- Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

- Các Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính- Tổng hợp.

- Phòng Quản lý khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản.

3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục:

- Trạm Thủy sản Đa Phước;

- Kỹ thuật viên thủy sản ở xã phường, thị trấn trong tỉnh