CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Kế hoạch số: 434/KH-UBND, ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay

08:42 23/07/2021

Hiện nay, tỉnh An Giang đã áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19 (gọi tắt là Chỉ thị 16), điều này sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất, tiêu thụ hoạch nông sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, nhất là tình hình thu hoạch lúa vụ Hè Thu và xuống giống vụ Thu Đông năm 2021.

Nhằm chủ động ứng phó, hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 đến sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản, tăng cường công tác liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh; UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch Tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay, cụ thể như sau:

Nhằm đảm bảo tăng trưởng chung của Tỉnh trong năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực trồng trọt tại An Giang,vụ Thu Đông năm 2021, cụ thể như sau:

Xem chi tiết:  Kế hoạch số: 434/KH-UBND, ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay