CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp tại tỉnh An Giang

10:20 10/06/2021

Ngày 09/6/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư ký Công văn số 531/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) tại tỉnh An Giang. Công văn nêu rõ, để tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ BHNN (đối với cây lúa) trên địa bàn tỉnh An Giang, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp bảo hiểm và các đơn vị có liên quan phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí BHNN (nếu có). Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ BHNN (đối với cây lúa) theo quy định; tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, hoặc báo cáo các Bộ, ngành Trung ương về các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có).

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí và cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ BHNN cho cây lúa theo quy định.

Hội Nông dân tỉnh thực hiện tuyên truyền, lồng ghép phổ biến nội dung về BHNN, chính sách hỗ trợ BHNN trong các buổi tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề của đơn vị nhằm khuyến khích các hội viên tìm hiểu, tham gia thực hiện chính sách BHNN và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về thực hiện BHNN và các quy định pháp luật có liên quan đến trồng trọt.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lồng ghép tuyên truyền các nội dung về BHNN, chính sách hỗ trợ BHNN cho các Hợp tác xã nông nghiệp thành viên có thực hiện liên kết sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh được biết; khuyến khích các thành viên tiên phong trong việc tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước để có thể chủ động trước các rủi ro về thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất lúa và để tạo động lực thúc đẩy các cá nhân khác cùng tham gia.

Riêng UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền về BHNN, chính sách hỗ trợ BHNN đến các tổ chức, cá nhân sản xuất lúa trên địa bàn được biết để tham gia. Đồng thời chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tiếp nhận và thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí BHNN theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 58/2018/NĐ-CP. Thẩm định, tổng hợp danh sách tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng hỗ trợ gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nếu có).

Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai tuyên truyền các nội dung về BHNN, chính sách hỗ trợ BHNN, sản phẩm BHNN (đối với cây lúa) theo quy định, để các tổ chức, cá nhân sản xuất lúa được hiểu rõ và đăng ký tham gia chính sách hỗ trợ. Tổ chức hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tiếp nhận yêu cầu BHNN và thực hiện ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân sản xuất lúa theo quy định…

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian qua, Sở đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ cung cấp thông tin về thực hiện BHNN, chính sách hỗ trợ BHNN và định hướng triển khai chính sách BHNN đối với cây lúa trên địa bàn tỉnh An Giang trong giai đoạn sau năm 2021.

Tuy nhiên, trên cơ sở các thông tin phản hồi, cho thấy công tác thực hiện chính sách hỗ trợ tại tỉnh An Giang đang gặp những khó khăn nhất định, cụ thể: về sản phẩm BHNN, sau khi Bộ Tài chính phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm cây lúa theo chỉ số năng suất của Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Công ty Cổ phần Bảo Minh, UBND tỉnh đã tổ chức họp lấy ý kiến Sở, ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan và thống nhất với quan điểm là gói bảo hiểm cây lúa của Công ty chưa phù hợp triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang, do gói sản phẩm bảo hiểm cây lúa này tương tự như sản phẩm bảo hiểm cây lúa đã thực hiện thí điểm tại An Giang giai đoạn 2011-2013 và được đánh giá không đạt kết quả hỗ trợ như mong muốn.

Theo đó, UBND tỉnh đã có báo cáo kiến nghị các Bộ, ngành trung ương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung gói sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp dựa trên thiệt hại thực tế về năng suất do thiên tai gây ra. Do đó, Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt đã ban hành Quyết định số 5542/QĐ-BHBV về việc sửa đổi Quy tắc bảo hiểm cây lúa theo chỉ số năng suất và bộ tài liệu bán hàng theo chấp thuận Bộ Tài chính tại Công văn số 11469/BTC-QLBH ngày 21/9/2020. Tuy nhiên, việc sửa đổi chỉ hướng đến điều chỉnh, bổ sung tài liệu liên quan Giấy bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, các đơn vị tính liên quan; bãi bỏ các nội dung về ngày cuối cùng nhận bảo hiểm, ngày tổng kết năng suất lúa tại Phu lục 1 kèm 2 theo Quy tắc; mà không phải là điều chỉnh nội dung Quy tắc bảo hiểm cây lúa dựa trên thiệt hại thực tế về năng suất như đã kiến nghị.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp tại An Giang chưa đưa ra mức phí bảo hiểm cụ thể đối với cây lúa (tính theo đơn vị tính là đồng/1.000 m2 ) để thông tin đến người dân; cũng như chưa thực hiện công tác triển khai thông tin về sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, quy tắc, điều khoản, nội dung liên quan đến hợp đồng BHNN đến các tổ chức, cá nhân ở địa phương được biết để đăng ký tham gia theo quy định. Ngoài ra, đối với định mức hỗ trợ phí BHNN là 20% cho nhóm đối tượng không phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định là chưa đủ hấp dẫn để khuyến khích nhóm đối tượng này tham gia chính sách nhiều hơn.

Về công tác tuyên truyền thực hiện chính sách hỗ trợ BHNN, sau khi Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg có hiệu lực, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp tốt với các Sở, ngành, địa phương tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi về BHNN, chính sách hỗ trợ BHNN đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được biết và lập danh sách các đối tượng đăng ký tham gia chính sách hỗ trợ của nhà nước. Theo đó, năm 2020 có 1.916 hộ dân tham gia với diện tích 12.397 ha nhưng đến nay vẫn chưa có tổ chức, cá nhân thực hiện hồ sơ gửi UBND xã trình cơ quan cấp trên thẩm định, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí BHNN theo quy định.

Từ thực tế khó khăn nêu trên, để tiếp tục đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được phân công, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp bảo hiểm và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tốt trách nhiệm liên quan đến bảo hiểm nông nghiệp, chính sách hỗ trợ BHNN theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP.

Xuân Hiếu