CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nông nghiệp An Giang

1

Ông Nguyễn Sĩ Lâm (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.979.245

Email: nslam@angiang.gov.vn

2

Ông Lê Hoàng Tâm (Phó Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0919.199.392

Email: lhtam@angiang.gov.vn

Các đơn vị trực thuộc

Trung tâm Khuyến nông An Giang

11:12 30/01/2020

Trụ sở: Số 04 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại: (0296) 3852.246 E-mail: ttkn@angiang.gov.vn

 

* Ban giám đốc

Huỳnh Đào Nguyên - Giám đốc

Cơ quan: (0296) 3954.704

Di động: 0919.874.320

E-mail: hdnguyen@angiang.gov.vn ;  huynhdaonguyen74@gmail.com

 

Phan Hồng Cương - Phó Giám đốc

Di động:0819.66 88 52

E-mail: phcuong01@angiang.gov.vn  ;  hongcuong0201@gmail.com

 

* Các phòng chuyên môn:

1- Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch: Điện thoại: (0296) 3852.246

E-mail: ttkn@angiang.gov.vn;  tchc_ttkn@yahoo.com.vn

Lê Ngọc HuyTrưởng phòng

Di động: 0947.970.505

E-mail: nnhuy@angiang.gov.vn ;  le.huy376@gmail.com

 

2- Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ : Điện thoại: (0296) 3859.790

E-mail: phongkythuat.ttknag@gmail.com

 

Phan Thành Tâm - Trưởng phòng

Di động: 0908.072.707

E-mail: pttam@angiang.gov.vn ;  phanthanhtamlx@gmail.com

 

Võ Thanh Mạnh - Phó Trưởng phòng

Di động: 0918.888.456

E-mail: vtmanh03@yahoo.com

 

3- Phòng Thông tin quảng bá & Xúc tiến thương mại:

Điện thoại: (0296) 3954.706

E-mail: ttknangiang@gmail.com

 

Phan Phi Hùng - Trưởng phòng

Di động: 0918.532.676

E-mail:  pphung02@angiang.gov.vn ; phanphihungag@gmail.com

 

Trang Thị Nghiêm - Phó Trưởng phòng

Di động: 0376.015.161

E-mail: ttnghiem@angiang.gov.vn ; 

 

* Các trạm Khuyến nông trực thuộc Trung tâm: Gồm 11 trạm

- Trạm Khuyến nông thành phố Long Xuyên: Điện thoại: (0296) 3942110

E-mail: tramkhuyennong.longxuyen@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Trưởng trạm

Di động: 0986.185.489

E-mail:  ntnthuy02@angiang.gov.vn

 

Đoàn Thị Ngọc Nga - Phó Trưởng trạm

Di động: 0984.467.765

E-mail: phienngadoanket@gmail.com

 

- Trạm Khuyến nông thành phố Châu Đốc: Điện thoại: (0296) 3561429

E-mail: tramkhuyennong.chaudoc@angiang.gov.vn ; khuyennongtxcd@yahoo.com.vn

Nguyễn Hữu Phước - Phó Trưởng trạm

Di động: 0913.178.903

E-mail:  nhphuoc03@angiang.gov.vn; nhphuockncp@yahoo.com.vn

 

- Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu: Điện thoại: (0296) 3532180

               E-mail: tramkhuyennong.tanchau@angiang.gov.vn

Trần Châu Phương Tuấn - Trưởng trạm

Di động: 0948.906.352 - 0904.687.950

Email: tcptuan@angiang.gov.vn

 

Hứa Long Sơn - Phó Trưởng trạm

Di động: 0918.895.988

E-mail:  hlson@angiang.gov.vn; hualongson@gmail.com

 

- Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành: Điện thoại: (0296) 3650567

E-mail: tramkhuyennong.chauthanh@angiang.gov.vn

Lê Ngọc Quỳnh - Trưởng trạm

Di động: 0918.717.820

E-mail:  lnquynh@angiang.gov.vn

 

Phan Cẩm Thúy - Phó Trưởng trạm

Di động: 0907.838.277

E-mail: camthuyknct@yahoo.com.vn

 

- Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú: Điện thoại: (0296) 3689191

E-mail: tramkhuyennong.chauphu@angiang.gov.vn

Hồ Đăng Long - Trưởng trạm

Di động: 0919.153.584

E-mail:  hodanglong@gmail.com

 

Lê Hồ Minh Thiện - Phó Trưởng trạm

Di động: 0989.017.469

E-mail:  lhmthien@angiang.gov.vn ; lhmthienkncp@gmail.com

 

- Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân: Điện thoại: (0296) 3827824

E-mail: tramkhuyennong.phutan@angiang.gov.vn

Cao Văn Đủ - Phó Trưởng trạm

Di động: 0919.505.924

E-mail:  ducaovan2009@gmail.com

 

- Trạm Khuyến nông huyện Chợ Mới: Điện thoại: (0296) 3625222

E-mail: tramkhuyennong.chomoi@angiang.gov.vn

Nguyễn Tuấn Kiệt - Trưởng trạm

Di động: 0973.919.610

E-mail:  ntkiet07@angiang.gov.vn ;

 

Hồ Lê Ý Nhi - Phó Trưởng trạm

Di động: 0916.090.422

E-mail: hlynhi69@gmail.com

 

- Trạm Khuyến nông huyện An Phú: Điện thoại: (0296) 3510407

E-mail: tramkhuyennong.anphu@angiang.gov.vn

Nguyễn Ngọc Khải - Trưởng trạm

Di động: 0919.468.363

E-mail:  nnkhai@angiang.gov.vn

 

Lê Văn Én - Phó Trưởng trạm

Di động: 0972.744.944

E-mail:  lven@angiang.gov.vn

 

- Trạm Khuyến nông huyện Thoại Sơn: Điện thoại: (0296) 3710245

E-mail: tramkhuyennong.thoaison@angiang.gov.vn ; tramknthoaison@gmail.com

Bùi Quang Tuấn - Phó Trưởng trạm

Di động: 0377.773.977

E-mail:  buituanknts@gmail.com

 

- Trạm Khuyến nông huyện Tri Tôn: Điện thoại: (0296) 3770422

E-mail: tramkhuyennong.triton@angiang.gov.vn

Phạm Văn Nghiệp - Trưởng trạm

Di động: 0979.400.775

E-mail:

 

Võ Văn Vô - Phó Trưởng trạm

Di động: 0979.727.611

E-mail: vokntriton@gmail.com

 

- Trạm Khuyến nông huyện Tịnh Biên: Điện thoại: (0296) 3741286

E-mail: tramkhuyennong.tinhbien@angiang.gov.vn ; khuyennongtinhbien@yahoo.com

Lê Văn Thành - Phó Trưởng trạm phụ trách

Di động: 0919..729

E-mail:  lvthanhbvtvtb@gmail.com

 

Lê Văn Hòa Bình - Phó Trưởng trạm

Di động: 0916.433.594

E-mail:  lvhbinh@angiang.gov.vn ; hoabinh75@mail.com

 

* Chức năng, nhiệm vụ

1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Khuyến nông (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chế biến, bảo quản, nông, lâm, thủy sản và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến nông theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

            3. Trung tâm Khuyến nông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn.

2. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.

7. Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.

8. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức và tham gia tổ chức các cuộc hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông.

10. Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.

11. Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định pháp luật.

12. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.

13. Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

15. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông theo quy định.

16. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức thuộc Trung tâm.

17. Tổ chức thực hiện công tác quản lý tổ chức, biên chế viên chức, vị trí việc làm, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.