CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Văn bản pháp quy
Thông báo
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
164a/QD-SNN&PTNT Công khai dự toán ngân sách năm 2018 Sở Nông nghiệp & PTNT AG 21/05/2018
Số: 101 /PCTT Triển khai ứng phó với bão số 16 (Cơn bão Tembin) Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang 24/12/2017
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Số: 179 /TB-BCĐ Thông Báo 179 BCĐ, tăng cường Ktra Xử lý vi phạm, ngăn chặn nhân nuôi Ốc bươu vàng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 18/11/2013
Trồng trọt
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Số: 179 /TB-BCĐ Thông Báo 179 BCĐ, tăng cường Ktra Xử lý vi phạm, ngăn chặn nhân nuôi Ốc bươu vàng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 18/11/2013
Chăn nuôi
Thủy sản
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
Luật số: 18 /2017/QH14 Luật Thủy sản Quốc hội 04/12/2017
1867/QĐ-UBND Quyết định số: 1867/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản UBND tỉnh An Giang 08/08/2018
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Số: 179 /TB-BCĐ Thông Báo 179 BCĐ, tăng cường Ktra Xử lý vi phạm, ngăn chặn nhân nuôi Ốc bươu vàng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 18/11/2013
Lâm nghiệp
Nước sạch VSMTNT
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Số: 179 /TB-BCĐ Thông Báo 179 BCĐ, tăng cường Ktra Xử lý vi phạm, ngăn chặn nhân nuôi Ốc bươu vàng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 18/11/2013
CC Quản lý CL NLTS
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 11/2018 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 13/11/2018
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 07/2018 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 26/07/2018
63/TB-QLCL Thông báo về Danh mục chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm các sản phẩm nông lâm thủy sản Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 03/07/2018
1185/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP năm 2018 UBND tỉnh An Giang 28/05/2018
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 06/2018 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 06/05/2018
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP 2018 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 03/05/2018
Số: 55/ 2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chuẩn kỹ thuật: Chỉ tiêu và mức giới hạn ATTP cá khô và mắm cá UBND tỉnh An Giang 29/08/2017
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 09/2017 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 07/09/2017
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 06/2017 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 05/06/2017
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Thủy lợi
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Số: 179 /TB-BCĐ Thông Báo 179 BCĐ, tăng cường Ktra Xử lý vi phạm, ngăn chặn nhân nuôi Ốc bươu vàng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 18/11/2013
Văn bản Mới ban hành
Văn bản Khác
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
1735/QĐ-UBND Quyết định số:1735/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính - Dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 24/07/2018
1734/QĐ-UBND Quyết định số:1734/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 24/07/2018
1424/QĐ-UBND Quyết định số:1424/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp UBND tỉnh An Giang 18/06/2018
1867/QĐ-UBND Quyết định số: 1867/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản UBND tỉnh An Giang 08/08/2018
374/QĐ-UBND QĐ số:374/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang V/v công bố danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành UBND tỉnh An Giang 23/02/2018
164a/QD-SNN&PTNT Công khai dự toán ngân sách năm 2018 Sở Nông nghiệp & PTNT AG 21/05/2018
3748/QĐ-UBND Quyết định số:3748/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 18/12/2017
Số: 179 /TB-BCĐ Thông Báo 179 BCĐ, tăng cường Ktra Xử lý vi phạm, ngăn chặn nhân nuôi Ốc bươu vàng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 18/11/2013