CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
TTHC - Thủy sản

Lĩnh vực Thủy sản

12:22 13/12/2018

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2020/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

 

Lĩnh vực Thủy sản

 

1. Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)

3. Công bố mở cảng cá loại 2

4. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá

5. Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

6. Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên

7. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá

8. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

9. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

10. Cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá

11. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ)

12. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

13. Cấp, Cấp lại chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)

14. Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

15. Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế có nguồn gốc từ nuôi trồng

16. Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá

17. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

18. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

19. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật thủy sản

20. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

21. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

22. Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm