CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
TTHC - Thủy sản

Lĩnh vực Thủy sản

12:22 13/12/2018

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3748/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 và Quyết định số: 1867/QĐ-UBND, ngày 08/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

 

Lĩnh vực Thủy sản

 

1. Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực)

2. Cấp mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm

3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá tra thương phẩm

4. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn Thực phẩm

5. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn Thực phẩm

6. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

7. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)

8. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu nhập khẩu)

9. Nhập khẩu tàu cá đóng mới

10. Nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng

11. Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

12. Chứng nhận thủy sản khai thác

13. Chứng nhận lại thủy sản khai thác

14. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

15. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới

16. Cấp giấy chứng nhận tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

17. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

18. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

19. Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

20. Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

21. Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

22. Cấp giấy phép khai thác thủy sản

23. Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

24. Cấp đổi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

25. Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai

26. Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES (các loài thủy sinh kể cả Ếch, Nhái và Ba ba)