CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông báo

Thông tin các Văn bản có liên quan đến thủ tục hành chính

08:30 22/10/2020

(Bấm vào đường dẫn để xem chi tiết)

- Quyết định số: 2344/QĐ-UBND, ngày 05/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

- Quyết định số: 2077/QĐ-UBND, ngày 01/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang

- Quyết định số: 1973/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

- Quyết định số 993/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang

Thông báo số: 38/TB-TTPVHCC  An Giang, ngày 23/4/2020 của Trung tâm Phục vụ hành chính công về việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Công văn số 595/SNNPTNT-VP ngày 08/4/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công thực hiện một số nội dung về hoạt động kiểm soát TTHC, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin báo cáo.

- Công văn số 1592/ /VPUBND-TH ngày 08/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc  hưởng ứng sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19

- Công văn số 311/UBND-TH ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc đề xuất danh mục Thủ tục hành chính thực hiện DVC mức độ 3, 4 kết nối, tích hợp trên cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Quyết định số: 709/QĐ-UBND, ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

- Quyết định số: 10/QĐ-UBND, ngày 06/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

- Quyết định số: 50/QĐ-UBND, ngày 09/01/2020 Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

- Quyết định số: 378/QĐ-UBND, ngày 25/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế; Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

- Quyết định số: 447/QĐ-UBND, ngày04/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

- Quyết định số: 2565 /QĐ-UBND An Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

- Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số 2565 /QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang).

- Quyết định số: 2778/QĐ-UBND An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.