CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
TTHC - kinh te HT va PTNT

Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

12:22 30/11/2020

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2020/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

 

LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

              

1. Công nhận làng nghề truyền thống

2. Công nhận nghề truyền thống

3. Công nhận làng nghề

4. Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

5. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

6. Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh)

7. Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh