CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
TTHC - Lâm nghiệp

Lĩnh vực Lâm nghiệp

12:22 13/12/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2020/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

 

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

 

List Lâm nghiệp

1. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh

2. Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác

3. Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh

4. Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng Nhóm II  Phụ lục II và III CITES

5. Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng

6. Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ

7. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

8. Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

9. Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập

10. Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng

11. Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

12. Công nhận nguồn giống cây trồng Lâm nghiệp

13. Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

14. Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Tỉnh)

15. Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

16. Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ