CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
TTHC-Quản lý CLNLTS

Lĩnh vực QLCLNLTS

12:22 13/12/2018

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2020/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

 

1. Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

2. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

3. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (còn 06 tháng)

4. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (hư hỏng, thay đổi thông tin,...)