CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin lụt bão - Sạt lở

Bản tin mực nước ngày 16-10-2019

09:00 18/10/2019

Mực nước ngày 16/10/2019

Trạm đo

Mực nước

cao nhất

(Cm)

So CK 2018

(Cm)

Mực nước dự báo (Cm)

17/10

18/10

19/10

Tân Châu

222

-68

215

208

201

Chợ Mới

204

-22

199

194

188

Khánh An

261

-129

254

247

240

Châu Đốc

222

-54

216

210

203

Long Xuyên

207

7

201

195

189

Vàm Nao

214

-25

209

203

197

Xuân Tô

197

-122

193

190

186

Vĩnh Gia

106

-117

101

98

96

Tri Tôn (cầu 13)

124

-92

120

117

114

Cô Tô

109

-94

106

103

101

Lò Gạch

109

-76

106

104

101

Vọng Thê

124

-56

121

119

116

Vĩnh Hanh

159

-67

156

153

150

Núi Sập

126

-46

123

120

117