CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin lụt bão - Sạt lở

Bản tin mực nước ngày 28-11-2019

09:00 29/11/2019

Mực nước ngày 28/11/2019

Trạm đo

Mực nước

cao nhất

(m)

So CK 2018

(m)

Mực nước dự báo (m)

29/11

30/11

01/12

Tân Châu

1,75

-0,17

1,75

1,72

1,67

Chợ Mới

1,73

-0,09

1,74

1,71

1,66

Khánh An

1,73

-0,31

1,70

1,67

1,62

Châu Đốc

1,85

-0,16

1,87

1,84

1,79

Long Xuyên

1,88

0,03

1,89

1,86

1,81

Vàm Nao

1,82

0,01

1,83

1,80

1,75

Xuân Tô

0,81

0,02

0,83

0,80

0,75

Vĩnh Gia

0,49

0,07

0,49

0,46

0,42

Tri Tôn (cầu 13)

0,73

-0,17

0,75

0,72

0,67

Cô Tô

0,55

-0,27

0,55

0,53

0,50

Lò Gạch

0,57

0,06

0,55

0,53

0,50

Vọng Thê

0,85

-0,10

0,87

0,84

0,79

Vĩnh Hanh

1,21

-0,15

1,22

1,20

1,15

Núi Sập

0,91

-0,11

0,92

0,90

0,85