CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin lụt bão - Sạt lở

Bản tin mực nước ngày 02-03-2021

09:00 02/03/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN - TỈNH AN GIANG

1. Bảng số liệu dự báo từ ngày 02/03 đến 06/03/2021

STT

Trạm

sông, kênh, rạch

Cấp báo động (m)

Đặc trưng

Mực nước dự báo (m)

BĐ I

BĐ II

BĐ III

02/03

03/03

04/03

05/03

06/03

1

Tân Châu *

Tiền

3.50

4.00

4.50

Max

1.30

1.26

1.21

1.16

1.13

Min

-0.22

-0.17

-0.22

-0.26

-0.28

2

Chợ Mới *

Ông Chưởng

2.00

2.50

3.00

Max

1.34

1.29

1.24

1.17

1.14

Min

-0.30

-0.25

-0.30

-0.35

-0.37

3

Khánh An

Hậu

4.20

4.70

5.20

Max

1.02

0.99

0.95

0.90

0.87

Min

0.07

0.10

0.05

0.03

0.02

4

Châu Đốc *

Hậu

3.00

3.50

4.00

Max

1.45

1.41

1.35

1.29

1.26

Min

-0.24

-0.19

-0.24

-0.28

-0.30

5

Long Xuyên *

Hậu

1.90

2.20

2.50

Max

1.51

1.46

1.41

1.34

1.31

Min

-0.33

-0.28

-0.33

-0.38

-0.40

6

Vàm Nao

Vàm Nao

2.50

2.90

3.30

Max

1.39

1.34

1.29

1.22

1.19

Min

-0.30

-0.25

-0.30

-0.35

-0.37

7

Xuân Tô *

Vĩnh Tế

3.00

3.50

4.00

Max

0.33

0.35

0.32

0.30

0.28

Min

0.05

0.07

0.04

0.02

0.00

8

Vĩnh Gia

Vĩnh Tế

2.00

2.40

2.80

Max

0.17

0.16

0.14

0.13

0.13

Min

0.13

0.13

0.11

0.10

0.10

9

Tri Tôn *

Tri Tôn

2.00

2.40

2.80

Max

0.31

0.33

0.31

0.28

0.26

Min

0.07

0.09

0.06

0.03

0.01

10

Cô Tô

Tri Tôn

1.40

1.80

2.20

Max

0.45

0.46

0.44

0.41

0.39

Min

0.36

0.36

0.32

0.30

0.28

11

Lò Gạch

Tám Ngàn

1.70

2.10

2.50

Max

0.17

0.16

0.15

0.13

0.12

Min

0.11

0.10

0.09

0.08

0.08

12

Vọng Thê

Ba Thê

1.40

1.80

2.20

Max

0.56

0.55

0.53

0.50

0.47

Min

0.44

0.40

0.37

0.35

0.33

13

Vĩnh Hanh

Núi Chóc Năng Gù

1.90

2.30

2.70

Max

0.75

0.73

0.70

0.68

0.66

Min

0.47

0.46

0.45

0.42

0.40

14

Núi Sập

Rạch Giá Long Xuyên

1.40

1.80

2.20

Max

0.55

0.54

0.50

0.47

0.45

Min

0.37

0.38

0.36

0.34

0.32

2. Xu thế mực nước:

Mực nước cao nhất ngày tại các trạm khu vực đầu nguồn sông Cửu Long và vùng hạ lưu sông xuống theo triều trong 5 ngày tới; mực nước thấp nhất ngày tiếp tục lên trong 1-2 ngày tới, sau đó xuống theo triều.

Khu vực nội đồng TGLX, mực nước cao nhất, thấp nhất ngày tại các trạm lên chậm trong 1-2 ngày tới, sau đó xuống chậm.

3. Cảnh báo (nếu có):

4. Ghi chú:

Các trạm có dấu (*): thực hiện theo Quyết định số 223/QĐ-TCKTTVngày 31/3/2020 Quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm đối với các đơn vị trong hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Quyết định số 249/QĐ-TCKTTV ngày 13/4/2020 Quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn bình thường đối với các đơn vị trong hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Các trạm còn lại thực hiện dự báo, cảnh báo thủy văn phục vụ theo yêu cầu riêng của tỉnh.

Thông tin dự báo được đăng trên website: http://kttv.angiang.gov.vn/du-bao-thuy-van

 

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn An Giang