CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông thôn mới

Tập trung hỗ trợ phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao

08:00 19/05/2020

Thực hiện Đề án Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018; và Kế hoạch số 6355/KH-BNN-KTHT ngày 17/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến 2020.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 639/KH-UBND ngày 17/10/2018 Thực hiện Đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; Trong chương trình công tác năm, ngày 29/4/2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 962/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch phát triển hợp tác xã và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2020.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp góp phần thực hiện thành công Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh)  vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung hỗ trợ các HTX được đánh giá là hoạt động hiệu quả tham gia sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo đến cuối năm 2020 mỗi huyện có 01 HTX NN ứng dụng công nghệ cao, riêng huyện Chợ Mới phát triển 04 HTX NN ứng dụng công nghệ cao, Long Xuyên 02 HTX NN ứng dụng công nghệ cao.

Cạnh đó các địa phương cần tập trung vào 08 sản phẩm nông nghiệp được quy hoạch sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao của tỉnh để hỗ trợ các HTX; Đồng thời, hỗ trợ HTX quãng bá, giới thiệu sản phẩm, liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đối với những HTX đã có ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, địa phương cần tiếp tục hỗ trợ để các HTX này phát triển bền vững và đảm bảo nhân rộng trong khu vực.

Xuân Hiếu