CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông thôn mới

Vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào Hợp tác xã Nông nghiệp

11:00 12/06/2020

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, ngày 09/3/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới, trong đó có nội dung “Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên” .

Ngày 15/01/2020, Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã ban hành Thông báo số 17/TB-VPUBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại Hội nghị Sơ kết tình hình phát triển hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN), liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, trong đó có nội dung “Vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào các hợp tác xã nông nghiệp tại địa phương nơi cư trú hoặc nơi làm việc vì chính lực lượng này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các hợp tác xã trong quản lý điều hành cũng như tăng nguồn vốn phục vụ sản xuất, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả; hỗ trợ hợp tác xã thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thành công.”

Theo đó, để đảm bảo hoàn thành mục tiêu phát triển HTX NN theo Quyết định 461/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ; đến cuối năm 2020 toàn tỉnh An Giang có 187 HTX NN hoạt động hiệu quả; đồng thời phát triển số lượng lớn thành viên tham gia vào HTX NN trong thời gian tới.

Theo đó, Sở Nông nghiệp & PTNT vừa có văn bản đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn đơn vị về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã; Phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức của từng đơn vị tham gia vào HTX NN, đồng thời sử dụng các sản phẩm dịch vụ do HTX sản xuất, cung ứng tại địa bàn cư trú.

Sở Nông nghiệp & PTNT cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố cần định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX NN trên địa bàn phù hợp theo xu hướng phát triển của thị trường nhằm giúp HTX phát triển ổn định và bền vững; chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện, cán bộ, công chức cấp xã thường xuyên hỗ trợ HTX NN trong định hướng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và hoạt động điều hành hiệu quả; hỗ trợ hợp tác xã thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Đối với Thủ trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, chỉ đạo công chức viên chức của đơn vị tăng cường công tác hỗ trợ kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp cho các HTX NN; tham gia và vận động, khuyến khích gia đình, người thân tham gia góp vốn và sử dụng các sản phẩm dịch vụ do HTX sản xuất, cung ứng.

Nguồn: Công văn số 1031/SNNPTNT-CCPTNT ngày 9/6/2020

Xuân Hiếu