CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông thôn mới

An Giang: Nước sạch bao phủ nông thôn

09:00 26/04/2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020, An Giang hoàn thành mục tiêu cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn cho hơn 90% hộ dân sinh sống Khu vực nông thôn.

Quyết định 536/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt kết quả cập nhật Bộ chỉ số Theo dõi – Đánh giá nước sạch nông thôn đến cuối năm 2019 cho thấy, hiện trạng bao phủ cấp nước tập trung  phạm vi toàn tỉnh trên 93%. Khu vực nông thôn hiện có 153 hệ thống cấp nước tập trung, cấp cho hộ dân trong xã và liên xã. Các công trình do 03 đơn vị quản lý chính, Công ty Cổ phần Điện Nước chiếm 73% số lượng công trình và tỷ lệ cấp nước 67%, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn chiếm 19% số lượng công trình với tỷ lệ cấp nước 15,30%, mô hình khác (Tư nhân, Hợp tác xã, khác...) chiếm 14% với tỷ lệ cấp chiếm 8,6%. Trong điều kiện vận hành, quản lý các đơn vị thực hiện cấp nước sinh hoạt cho trên 329.503 hộ dân, đạt tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh trên 99%, sử dụng nước đạt Quy chuẩn Việt Nam trên 90% và 77% hộ nghèo nông thôn có điều kiện tiếp cận nước sạch. Với tỷ lệ cập nhật nước sinh hoạt, hợp vệ sinh đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Vệ sinh môi trường, toàn tỉnh có 26.308 hộ gia đình có chăn nuôi gia súc, 22.038 hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại hợp vệ sinh, chiếm tỷ lệ 83,77%, tăng 2,36% so cùng kỳ. Khu  vực nông thôn chiếm đến 84,47%, tăng 3,45% so năm 2018. Vệ sinh hộ gia đình toàn tỉnh có 484.926 hộ gia đình có sử dụng nhà tiêu. Trong đó, số hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh là 480.568 hộ, chiếm đến 99,10% so tổng số hộ có sử dụng nhà tiêu. Khu vực nông thôn chiếm 91,70%, trong đó 99,18%  nhà tiêu hợp vệ sinh chiếm 99,18%  tăng 3,19% so năm 2018. Đến cuối năm 2019, các chỉ tiêu nước sạch và vệ sinh hộ gia đình, vệ sinh chuồng trại do ngành nông nghiệp phụ trách đã được mục tiêu đề ra theo Quyết định 3379/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị quyết Đại hội X của tỉnh An Giang.

Kết quả đạt được là sự phối hợp thực hiện của các ngành, các cấp, sự đồng tình thực hiện của người dân và góp phần quan trọng là các đơn vị quản lý vận hành hệ thống cấp nước. Tuy nhiên, chặn đường thực hiện nhiệm vụ cấp nước nông thôn trong các năm tiếp cần tăng cường nguồn lực, cơ sở vật chất chủ động phối hợp các đơn vị liên quan để đảm bảo cung cấp đạt về chất lượng, đủ về lưu lượng theo nhu cầu của hộ dân trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Ths.Trần Thị Thanh Thúy - Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn An Giang