CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

Ban hành thiết kế mẫu công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn

07:53 28/09/2017

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thống nhất ban hành thiết kế mẫu cấp nước sinh hoạt nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 trên điạ bàn tỉnh An Giang theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang tại Tờ trình số 190/TTr-SNN&PTNT ngày 05/9/2017.

 

Xem nội dung chi tiết:

- Công văn số 1624/UBND-KTN ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành thiết kế mẫu công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn

 

- Tờ trình số 190/TTr-SNN&PTNT ngày 05/9/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc ban hành thiết kế mẫu cấp nước sinh hoạt nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 trên điạ bàn tỉnh An Giang.

 

- Dự toán thiết kế mẫu công trình

 

- Bản vẽ thiết kế mẫu công trình

 

- Phụ lục 01: Thuyết minh thiết kế mẫu mở rộng mạng ống cấp nước tập trung nông thôn áp dụng cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

- Phụ lục 02: Thuyết minh thiết kế mẫu cấp nước hộ gia đình áp dụng cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn An Giang