CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Tham gia ý kiến cho dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

10:00 18/12/2018

Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang tham mưu UBND tỉnh dự thảoTờ trình và Nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 17 Quy định kèm theo Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang kính đề nghị các Sở, Ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp và UBND các huyện thị, thành phố tham gia ý kiến cho dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh, kèm theo dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh. Thời gian gởi lại thông tin, chậm nhất đến hết ngày 25/12/2018 để Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp và thực hiện các bước tiếp theo. Nếu sau ngày này, đơn vị không có ý kiến thì xem như là thống nhất nội dung.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

- Sở Nông nghiệp và PTNT (thông qua Chi cục Phát triển nông thôn)

Số 04 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Số điện thọai: 02963.853.988.

Email: ccptnt@angiang.gov.vn . (Đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email này).

 

Tài liệu liên quan (Bấm vào để tải về)

 

- Dự thảoTờ trình về việc ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triểnhợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

- Dự thảo Nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Công văn số 2225/SNN&PTNT-CCPTNT, ngày 17/12/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Chi cục Phát triển nông thôn An Giang