CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

Thông báo về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang

11:45 20/12/2019

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn số 1210/UBND-TH ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Để thuận tiện trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang thông báo ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở (số điện thoại: 0913.979.245 - Email: nslam@angiang.gov.vn) giữ vai trò là người phát ngôn chính thức của Sở.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các đơn vị biết và liên hệ công tác.

 

Xem Văn bản chi tiết

Thông báo số: 109/SNNPTNT-VP, ngày 19/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang