CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chăn nuôi - Thú y

Huyện Tri Tôn công bố dịch tả heo châu Phi

08:45 11/06/2019

Ngày 10/6/2019, UBND huyện Tri Tôn đã cho ban hành Quyết định số 3036/QĐ-ƯBND về việc công bố dịch bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn huyện Tri Tôn Quyết định căn cứ theo Thông báo kết quả xét nghiệm số 482/TB-TYV7-TH ngày 03/06/2019 của Chi cục Thú y vùng 7 két luận: Mẫu xét nghiệm từ đàn heo của ông Quách Vạn Tân ngụ, tố 3, ấp Cây Gòn, xã Lương An Trà,huyện Tri Tôn đã phát hiện vi rút gây bệnh Dịch tả heo Châu Phi (ASFV); Thông báo kết quả xét nghiệm số 567/TB-TYV7-TH ngày 06/06/2019 của Chi cục Thú y vùng 7 kết luận: Mầu xét nghiệm từ đàn heo của ông Trần Quốc Danh ngụ, tồ 11, ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn đã phát hiện vi rút gây bệnh Dịch tả heo Châu Phi (ASFV); Điều 1. Công bố dịch bệnh Dịch tả hco Châu phi tại ấp Ninh Phước và ấp Cây Gòn, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn từ ngày 03 tháng 06 năm 2019. Các vùng dịch bệnh trên địa bàn huyện Tri Tôn được xác định như sau: - Vùng dịch trong phạm vi 01 km xung quanh 0 dịch, bao gồm: 01 phần xã Lương An Trà. - Vùng bị dịch uy hiếp trong phạm vi 03 km xung quanh ô dịch, bao gôm 04 ấp Giồng Cát, ấp Cà Na, ấp Cây Gòn và Áp Phú Lâm, xã Lương An Trà. - Vùng đệm trong phạm vi 10 km xung quanh ổ dịch, gồm xã Lương An Trà và một phần các xă Vĩnh Phước, xã An Tức, xã Ô I .âm và xã Lương Phi.  Điều 2. Các giải pháp phòng, chống ngăn chặn bệnh Dịch tả heo Châu phi: Tiếp tục tố chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống và ứng phó khẩn câp bệnh Dịch tả heo Châu Phi theo đúng Kê hoạch hành động ứng phó khấn cấp đối với bệnh Dịch tả heo Châu Phi của Uy ban nhân dân huyện Tri Tôn và tinh thạn chỉ đạo tại các Công văn triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn của Uy ban nhân dân huyện Tri Tôn. Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện công tác phòng chống bệnh gia súc, gia cầm huyện, Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành đoàn thê và Uy ban nhân dân các xã, thị trấn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này kể từ ngày ký.

Ngày 10/6/2019, UBND huyện Tri Tôn đã cho ban hành Quyết định số: 3036/QĐ-UBND về việc công bố bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn huyện Tri Tôn, căn cứ theo Thông báo kết quả xét nghiệm số 482/TB-TYV7-TH ngày 03/6/2019 của Chi cục Thú y vùng 7 két luận về mẫu xét nghiệm từ đàn heo của ông Quách Vạn Tân ngụ, tố 3, ấp Cây Gòn, xã Lương An Trà và Thông báo kết quả xét nghiệm số 567/TB-TYV7-TH ngày 06/6/2019 của Chi cục Thú y vùng 7 kết luận về mầu xét nghiệm từ đàn heo của ông Trần Quốc Danh ngụ, tồ 11, ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà.

Theo Quyết định này, công bố bệnh dịch tả heo châu phi tại ấp Ninh Phước và ấp Cây Gòn, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn từ ngày 03/6/2019. Các vùng dịch bệnh trên địa bàn huyện Tri Tôn được xác định như sau:

- Vùng dịch trong phạm vi 1km xung quanh ổ dịch, bao gồm 1 phần xã Lương An Trà.

- Vùng bị dịch uy hiếp trong phạm vi 3km xung quanh ổ dịch, bao gôm 4 ấp: Giồng Cát, Cà Na, Cây Gòn và Áp Phú Lâm, thuộc xã Lương An Trà.

- Vùng đệm trong phạm vi 10km xung quanh ổ dịch, gồm xã Lương An Trà và một phần các xă Vĩnh Phước, An Tức, Ô Lâm và xã Lương Phi. 

Hiện nay, huyện Tri Tôn đang thực hiện các giải pháp phòng, chống ngăn chặn bệnh dịch tả heo châu phi, Tiếp tục tố chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống và ứng phó khẩn câp bệnh dịch tả heo châu Phi

Nguồn: Quyết định số: 3036/QĐ-UBND, ngày 10/6/2019 của UBND huyện Tri Tôn về việc công bố dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện Tri Tôn

 

Lê Thiện Tùng