CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

Góp ý chức năng, nhiệm vụ Sở Nông nghiệp

02:36 26/11/2016

Thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

Để hoàn thiện văn bản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Sở, ban ngành tỉnh; các đơn vị sự nghiệp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; Phòng Kinh tế, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, thị xã, thành phố; các phòng và đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo văn bản nêu trên (có đính kèm Dự thảo).

 

Văn bản góp ý của cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bằng văn bản) qua địa chỉ email:

vttvan01@angiang.gov.vn

Thời hạn: Trước ngày 01/9/2015 để tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt. Quá thời hạn nêu trên xem như thống nhất với nội dung dự thảo.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị.

 

Xem và tải thông tin chi tiết tại đây:

- Công văn số 1160/SNN&PTNT-TCCB, ngày 21/8/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.