CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

Thông báo áp dụng giá tiêu thụ nước sạch

02:32 26/11/2016

Căn cứ Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang; Ngày 21/8/2015 Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh An Giang đã có Thông báo số 13/TB-TTN về việc áp dụng giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang do Trung tâm quản lý; theo đó mức giá cụ thể như sau:

 

Số TT

Mục đích sử dụng nước

Mức sử dụng

Giá tiêu thụ nước sạch (đồng/m3)

Đô thị,

nông thôn

(1)

(2)

(3)

(4) 

 

 

1

 

 

Nước phục vụ sinh hoạt các hộ dân cư (tiêu thụ hộ/tháng)

Mức 10mđầu tiên

4.500

Từ trên 10mđến 20m3

5.600

Từ trên 20 mđến 30 m3

6.700

Trên 30 m3

9.200

2

 

 

Nước sinh hoạt các hộ nghèo có sổ

 

 

Mức 10 mđầu tiên

3.600

Từ trên 10 mđến 20 m3

4.500

Từ trên 20 mđến 30 m3

5.600

Trên 30 m3

6.700

3

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện, phục vụ mục đích công cộng)

Theo thực tế sử dụng

6.700

4

Hoạt động sản xuất vật chất

Theo thực tế sử dụng

8.400

5

Kinh doanh dịch vụ

Theo thực tế sử dụng

11.000

 

 

+ Giá tiêu thụ nước sạch tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh An Giang đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, phí nước thải.

+ Đối với hộ nghèo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh An Giang phải có sổ hộ nghèo theo xét duyệt của chính quyền địa phương.

+ Đối với các đối tượng chỉ dùng 01 (một) đồng hồ đo nước cho nhiều mục đích sử dụng nước có đơn giá khác nhau và giá bán buôn nước sạch qua đồng hồ tổng giữa đơn vị cấp nước với đơn vị bán lẻ, áp dụng tại khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh An Giang.

+ Đối với giá bán buôn nước sạch, áp dụng tại khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh An Giang.

 

Thời gian áp dụng giá mới từ ngày 01/9/2015.

Mọi chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp: Phòng Quản lý khai thác nước - Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, số điện thoại 076.3855069

 

Xem thông tin chi tiết:

Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Thông báo số 13/2015/TB-TTN về việc áp dụng giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang do Trung tâm Nước sạch và VSMTNT quản lý

 

 

Số TT

Mục đích sử dụng nước

Mức sử dụng

Giá tiêu thụ nước sạch (đồng/m3)

Đô thị,

nông thôn

(1)

(2)

(3)

(4) 

 

 

1

 

 

Nước phục vụ sinh hoạt các hộ dân cư (tiêu thụ hộ/tháng)

Mức 10mđầu tiên

4.500

Từ trên 10mđến 20m3

5.600

Từ trên 20 mđến 30 m3

6.700

Trên 30 m3

9.200

2

 

 

Nước sinh hoạt các hộ nghèo có sổ

 

 

Mức 10 mđầu tiên

3.600

Từ trên 10 mđến 20 m3

4.500

Từ trên 20 mđến 30 m3

5.600

Trên 30 m3

6.700

3

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện, phục vụ mục đích công cộng)

Theo thực tế sử dụng

6.700

4

Hoạt động sản xuất vật chất

Theo thực tế sử dụng

8.400

5

Kinh doanh dịch vụ

Theo thực tế sử dụng

11.000

 

 

+ Giá tiêu thụ nước sạch tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh An Giang đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, phí nước thải.

+ Đối với hộ nghèo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh An Giang phải có sổ hộ nghèo theo xét duyệt của chính quyền địa phương.

+ Đối với các đối tượng chỉ dùng 01 (một) đồng hồ đo nước cho nhiều mục đích sử dụng nước có đơn giá khác nhau và giá bán buôn nước sạch qua đồng hồ tổng giữa đơn vị cấp nước với đơn vị bán lẻ, áp dụng tại khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh An Giang.

+ Đối với giá bán buôn nước sạch, áp dụng tại khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh An Giang.

 

Thời gian áp dụng giá mới từ ngày 01/9/2015.

Mọi chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp: Phòng Quản lý khai thác nước - Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, số điện thoại 076.3855069

 

Xem thông tin chi tiết:

Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang

Thông báo số 13/2015/TB-TTN về việc áp dụng giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang do Trung tâm Nước sạch và VSMTNT quản lý