CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

Góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang

10:00 02/09/2018

Thực hiện CV số 1489/SNN&PTNT ngày 29/8/2018 v/v góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang thông báo Công văn 1489, kèm các tài liệu để các đơn vị, cơ quan có liên quan có thể lấy thông tin để góp ý cho Dự thảo.

 

 Xem văn bản chi tiết

 

01. Bien bản làm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

 

02. Công văn số: 1489/SNN&PTNT-TCCB của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang

 

03. Công văn số 1852/VPUNDD-TH của Văn phòng UBND tỉnh An Giang về việc đề nghị bổ sung chức năng, nghiệm vụ của Chi cục Thủy lợi

 

04. Công văn số 379/SNV-TCCB&TCPCP của Sở Nội vụ về việc trả lời đề nghị liên quan đến Trạm Thủy lợi liên huyện và BQL Rừng phòng hộ và đặc dụng thuộc Sở NN&PTNT

 

05. Quyết định số: 271/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn giai đoạn 2016 – 2018

 

06. Quyết định số: 576/QĐ-SNN&PTNT của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc thành lập văn phòng Thường trực Ban Quản lý hệ thống Bắc Vàm Nao trực thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn An Giang

 

07. Quyết định số: 824/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc tạm giao số lượng người làm việc và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

 

08. Quyết định số: 1219 /QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

 

09. Quyết định số: 2353/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự cho các đơn vị sự nghiệp đã được giao tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh An Giang

 

10. Quyết định số: 3534/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang

 

11. Quyết định số: 3585/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc thành lập Trạm Thủy lợi liên huyện trực thuộc Chi cục Thủy lợi

 

12. Công văn số 1449/SNV-TCCC của Sở Nôi về về việc biên chế sự nghiệp 2012

 

13. Báo cáo giải trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang được ban hành kèm Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND

 

14. Quyết định số: 28/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang