CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

An Giang ban hành Kế hoạch phát triển nông nghiệp năm 2018

08:15 13/04/2018

Ngày 11/4/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 810 để ban hành Kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Mục tiêu nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, tăng trưởng hợp lý, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở tái cơ cấu ngành, sản phẩm gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao hàm lượng chất xám và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp cùng với việc nâng cao giá trị canh tác và thu nhập của nông dân.

 

Về chuyển dịch cơ cấu cây trồng: Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng giảm diện tích trồng lúa kém hiệu quả, tăng diện tích màu, cây ăn trái, phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại. Về nông nghiệp nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, chú trọng tạo ra các giống cây trồng vật nuôi là thế mạnh của địa phương. Đồng thời, hợp tác với các tỉnh, thành đưa các sản phẩm xanh, sạch mà tỉnh có thể mạnh sản xuất để tiếp cận thị trường, quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu kết hợp phát triển du lịch. Thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn, chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.

 

Về tiêu thụ sản phẩm: Từng bước hình thành các đầu mối tiêu thụ sản phẩm trực tiếp, hạn chế các khâu trung gian tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ tạo ra sản phẩm an toàn có giá trị kinh tế cao đáp ứng thị trường trong nước và thế giới. Đẩy mạnh phát triển xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo hướng đa dạng hóa thị trường, chú trọng các mặt hàng chủ lực và tiềm năng, bên cạnh giữ vững thị trường truyền thống. Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ theo hướng chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng giá trị xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh.

 

Kinh tế hợp tác: Tiếp tục thực hiện và nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, nhân rộng mô hình “Cánh đồng lớn", gắn với thực hiện các mô hình kinh tế hợp tác của HTX kiểu mới, liên kết từ cung ứng đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra trong sản xuất và cung cấp các dịch vụ khác. Các mục tiêu - chỉ tiêu cụ thể năm 2018: Tốc độ tăng trưởng bình quân KV I đạt từ % 2 - 2,25%; Giá trị SX trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên 01 ha đất đạt 183 triệu đồng; Tổng kim ngạch xuất khẩu 840 triệu USD. Thí điểm tạo quỹ đất cho thu hút đầu tư 1.000 ha; Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực khoa học công nghệ ít nhất 50 thạc sĩ, tiến sĩ; Chọn tạo được các giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản, giống cây trồng lai bằng kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học ít nhất 04 dòng/giống mới cây đầu dòng. Phấn đấu hoàn thiện quy trình sản xuất theo hướng công nghệ cao mới, hiệu quả và có triển vọng phát triển tốt tối thiểu 03 quy trình; Tỷ lệ diện tích gieo trồng lúa, nếp có liên kết theo tiêu chí 56.000 ha; Chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ đất lúa sang rau, màu và cây ăn trái 6.687 ha; Hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chuyển sang công nghiệp – bán công nghiệp (doanh nghiệp), trang trại, giai trại, trong đó 950 hộ; Diện tích thủy sản 2.845 ha.

 

Căn cứ các đầu việc được giao như trên các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm cụ thể hóa thành kế hoạch chi tiết của đơn vị để triển khai thực hiện. Trong đó, đối với các nội dung công việc mà chưa có nguồn kinh phí thì xây dựng dự toán hoặc xác định nhu cầu gửi Sở Tài chính thẩm định và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện theo quy định để đảm bảo hoàn thành nội dung theo thời gian được giao.

 

Xuân Hiếu