CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Hơn 12 tỷ đồng xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi phục vụ chuyên canh rau vùng Lòng Hồ - Tân Trung

02:30 17/12/2019

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư vừa giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang đầu tư hoàn chỉnh trạm bơm tiêu Lòng Hồ từ nguồn vốn theo Đề án phát triển hệ thống trạm bơm điện phục vụ tưới, tiêu trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020.

Đối với các hạng mục còn lại: Đường dây trung thế và trạm biến áp 1x560KVA; Đường dây hạ thế và trạm biến áp 3x37,5KVA; Đường cộ chính bờ Nam kênh Lòng Hồ, giao UBND huyện Phú Tân làm chủ đầu tư, đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP phần giữ lại cấp tỉnh (hiện nay sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP); giao huyện Phú Tân phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính phân kỳ đầu tư phù hợp, đảm bảo việc bố trí vốn đầu tư dự án. Huyện Phú Tân đối ứng phần bồi hoàn hỗ trợ di dời, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ và huy động các nguồn vốn khác để đầu tư đồng bộ theo mục tiêu dự án đề ra.

Tổng kinh phí thực hiện 12,4 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Trạm bơm tiêu Lòng Hồ; Đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp; Đường cộ chính bờ Nam kênh Lòng Hồ; Bồi hoàn hỗ trợ di dời… Việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông thủy lợi phục vụ vùng chuyên canh rau, màu ứng dụng công nghệ cao vùng Lòng Hồ Tân Trung là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển của ngành nông nghiệp, nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao để phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch và hướng tới đạt các tiêu chuẩn Vietgap. Ứng dụng công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt có hệ thống tự động, bán tự động, từng bước tiến tới tự động hóa trong tưới tiêu, kết hợp dinh dưỡng trong canh tác cây trồng quy mô hàng hóa. Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao điển hình trong khu vực.

Xuân Hiếu