CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Những quy định mới trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản của Luật Thủy sản 2017

08:45 26/04/2019

Luật Thủy sản 2017 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/11/2017 (thay thế cho Luật Thủy sản 2003), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Trong đó, vấn đề đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được quy định chi tiết tại Điều 10, đây là cơ sở pháp lý cao nhất giúp các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương có cơ sở để triển khai hiệu quả trong công tác bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Quy định về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Điều 10), nhà nước giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng cùng chia sẻ trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Quyền đồng quản lý được quy định rõ gồm hai quyền: một là quyền ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm hành chính; hai là quyền tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Theo đó, người dân, hội, hiệp hội… tham gia cùng với chính quyền cơ sở quản lý hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, từng bước thực hiện chủ trương xã hội hóa, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, là giải pháp hữu hiệu giảm xung đột lợi ích trong cộng đồng và góp phần phát triển bền vững.

Quy hoạch về bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản.

Nguồn lợi thủy sản là một loại tài nguyên có khả năng tái tạo, do đó để quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản đã được quy định rõ hơn trong Điều 11 và 12 của Luật mới sửa đổi.

Theo đó, Luật đã làm rõ: Căn cứ lập quy hoạch; nội dung quy hoạch; việc lập, phê duyệt, điều chỉnh, công bố quy hoạch; Mục đích điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản…

Định kỳ 5 năm thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản để bảo vệ và khai thác có hiệu quả, bền vững nguồn lợi thủy sản.

Ngày 15/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Theo đó, Thông tư này quy định về quy trình, hướng dẫn thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản; trình tự, thủ tục lập, thẩm định dự án thành lập, nội dung quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh; hướng dẫn quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tiêu chí và ban hành Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; đánh dấu ngư cụ đang sử dụng tại ngư trường.

Trong đó, tại Điều 13 “Nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản” quy định:

- Tại khoản 1 quy định tiêu chí về nghề, ngư cụ cấm khai thác có nêu: Nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản được xác định bởi một trong các tiêu chí sau đây: a) Nghề, ngư cụ gây nguy hại, hủy diệt nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của loài thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh đã được đánh giá tác động; b) Nghề, ngư cụ thuộc danh mục cấm theo quy định của tổ chức quản lý nghề cá khu vực mà Việt Nam là thành viên hoặc không phải là thành viên nhưng có hợp tác.

- Tại khoản 2 quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản như: Lồng xếp (lờ dây, bát quái, lừ, dớn), Đăng, Đáy, Xiệp. Đối với các loại ngư cụ như lưới kéo, vây, lưới rê, vó, chài các loại ngư dân sử dụng phải chấp hành quy định về kích thước mắt lưới tối thiểu tại bộ phận tập trung cá. (Khoản 1, 3, Phụ lục II, Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

An Giang là tỉnh nội đồng để những văn bản này đi vào cuộc sống, trong thời gian tới cần tập trung triển khai tuyên truyền Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn. Do vậy,  Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang đã chỉ đạo ngành thủy sản tập trung triển khai tuyên truyền có hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản; xây dựng và triển khai tháng hành động về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Triển khai Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của thủy sản. Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch Bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, thực hiện Chương trình quốc gia về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

 

PHỤ LỤC II: DANH MỤC NGHỀ, NGƯ CỤ CẤM SỬ DỤNG KHAI THÁC THỦY SẢN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản

TT

Nghề, ngư cụ cấm

Phạm vi

1

Nghề lưới kéo (trừ lưới kéo moi/ruốc)

Vùng ven bờ

2

Nghề lồng xếp (lờ dây, bát quái, lừ, dớn...)

Vùng ven bờ; vùng nội địa

3

Nghề, ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực)

Vùng ven bờ

4

Nghề đăng, đáy, te, xiệp, xịch, xăm.

Vùng ven bờ; vùng nội địa

 

3. Ngư cụ cấm sử dụng khai thác nguồn lợi thủy sản ở vùng nội địa có kích thước mắt lưới tại bộ phận tập trung cá nhỏ hơn kích thước quy định.

TT

Tên loại ngư cụ

Kích thước mắt lưới quy định (2a (mm))

1

Lưới vây

18

2

Lưới kéo

20

3

Lưới rê (lưới bén,...)

40

4

Lưới rê (cá linh)

15

5

20

6

Chài các loại

15

Trần Châu Phương Tuấn

Chi cục Thủy sản An Giang