CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

An Giang phân bổ hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô

08:45 02/05/2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trần Anh Thư vừa phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô năm 2018 cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô năm 2018 theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 1.897.000.000 đồng, từ nguồn kinh phí của Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh năm 2019.

Theo Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang theo dõi và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc định mức hỗ trợ chi phí về giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên đất trồng lúa tại địa bàn tỉnh An Giang.

Kết thúc việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô cho người dân, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực chi về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Nguồn: Quyết định số: 957/QĐ-UBND ngày 19/4/2019

Xuân Hiếu