CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Thông báo kết quả điều tra các cơ sở sản xuất nông nghiệp ban đầu nhỏ lẻ và cơ sở sơ chế sản phẩm nông nghiệp nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

08:50 10/07/2019

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diệncấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thực hiện Công văn số 1046/SNN&PTNT-CCQLCL ngày 14/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tự đánh giá triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm. Theo kết quả điều tra của Cục thống kê vào cuối năm 2018, toàn tỉnh có 16.497 cơ sở sản xuất nông nghiệp ban đầu nhỏ lẻ và cơ sở sơ chế sản phẩm nông nghiệp ban đầu nhỏ lẻ (chưa bao gồm các cơ sở nuôi trồng thủy sản); đối tượng, quy mô điều tra theo công văn 118/SNN-QLCL ngày 28/11/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn triển khai quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản gửi danh sách các cơ sở đã được điều tra, thống kê đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chị cục Thủy sản, phòng Nông nghiệp và PTNT/phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở số liệu điều tra của Cục Thống kê, đề nghị:

- Các phòng Nông nghiệp&PTNT, phòng Kinh tế: tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai ký cam kết cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn

huyện, đặc biệt chú ý các xã thực hiện nông thôn mới năm 2019.

- Các Chi cục chuyên ngành: hướng dẫn các nhân viên kỹ thuật về chuyên môn nội dung ký cam kết an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số

17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị các Chi cục chuyên ngành, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế thị xã, thành phố quan tâm thực hiện.

I. Thành phố Long Xuyên

- Danh sách cơ sở sản xuất và sơ chế sản phẩm cây hàng năm 2018

- Danh sách cơ sở nuôi thủy sản năm 2018

 

2. Thành phố Châu Đôc:

- Danh sách cơ sở sản xuất và sơ chế sản phẩm cây hằng năm năm 2018

- Danh sách cơ sở nuôi thủy sản 2018

 

3- Huyện An Phú

- Danh sách cơ sở sản xuất và sơ chế sản phẩm cây hằng năm năm 2018

- Danh sách cơ sở nuôi thủy sản 2018

 

4- Thị xã Tân Châu

- Danh sách cơ sở sản xuất và sơ chế sản phẩm cây hằng năm năm 2018

- Danh sách cơ sở nuôi thủy sản 2018

 

5- Huyện Phú Tân

-Danh sách cơ sở sản xuất và sơ chế sản phẩm cây hằng nămi năm 2018

- Danh sách cơ sở nuôi thủy sản 2018

 

6- Huyện Châu Phú

- Danh sách cơ sở sản xuất và sơ chế sản phẩm cây hằng năm năm 2018

- Danh sách cơ sở nuôi thủy sản 2018

 

7- Huyện Tịnh Biên

- Danh sách cơ sở sản xuất và sơ chế sản phẩm cây hằng năm năm 2018

- Danh sách cơ sở nuôi thủy sản 2018

 

8- Huyện Tri Tôn

- Danh sách cơ sở sản xuất và sơ chế sản phẩm cây hằng năm năm 2018

- Danh sách cơ sở nuôi thủy sản 2018

 

9- Huyện Châu Thành

- Danh sách cơ sở sản xuất và sơ chế sản phẩm cây hằng năm năm 2018

- Danh sách cơ sở nuôi thủy sản 2018

 

10- Huyện Chợ Mới

- Danh sách cơ sở sản xuất và sơ chế sản phẩm cây hằng năm năm 2018

- Danh sách cơ sở nuôi thủy sản 2018

 

11- Huyện Thoại Sơn

- Danh sách cơ sở sản xuất và sơ chế sản phẩm cây hằng năm năm 2018

- Danh sách cơ sở nuôi thủy sản 2018

 

Nguồn: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản An Giang