CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Góp ý lần 2 dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản

08:50 07/08/2019

Thực hiện Công văn số 2408/VPUBND-KTN ngày 21/5/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc xây dựng quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang đã gửi lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định Phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đến nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp góp ý của các đơn vị và bổ sung một số nội dung của đơn vị soạn thảo (phần tô đỏ trong dự thảo). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi các đơn vị và có ý kiến đóng góp dự thảo lần cuối để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Các ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT (thông qua Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

Email: ccqlclnlsts@angiang.gov.vn, ptquang@angiang.gov.vn)  trước ngày 02/8/2019.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị quý cơ quan có ý kiến đóng góp để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

 

Xem Văn bản chi tiết

 

Nguồn: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản An Giang